Giỏ hàng

Sự kiện đào tạo

 

Phóng sự khóa đào tạo Train the Trainer (T&T) - Khóa 2

Link tải hình ảnh, phóng tự khóa đào tạo khóa 2: https://lagivado.com/khoa-dao-tao-k2


 

Khoảnh khắc Khoá đào tạo – Đột phá kinh doanh Online


 

Phóng sự khóa đào tạo Train the Trainer (T&T) - Khóa 3